Baner główny -Ogólne warunki sprzedaży | store.vwfs.pl

Ogólne warunki sprzedaży | store.vwfs.pl

Ogólne warunki sprzedaży pojazdów w VWFS Store

§1. Postanowienia ogólne
 1. Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży pojazdów dokonywanej przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. w salonie sprzedaży VWFS Store, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa oraz za pośrednictwem platformy internetowej www.store.vwfs.pl.
§2. Definicje
 1. Firma - Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1 wpisany do rejestru przedsiębiorców wprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 803746, o kapitale zakładowym 180 000 PLN, NIP 5252800978;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną;
 3. Pojazd - samochód oferowany do sprzedaży przez Firmę za pośrednictwem VWFS Store lub platformy internetowej www.store.vwfs.pl;
 4. VWFS Store - Salon sprzedaży samochodów używanych prowadzony przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. pod adresem: ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa; VWFS Store prowadzi sprzedaż Pojazdów stacjonarnie jak również za pośrednictwem platformy internetowej www.store.vwfs.pl.
§3. Zasady sprzedaży Pojazdów w VWFS Store
 1. Celem działalności VWFS Store jest sprzedaż Pojazdów do klientów końcowych, detalicznych, rozumianych jako finalnych użytkowników kupowanych samochodów.
 2. Z uwagi na detaliczny model sprzedaży w VWFS Store, Firma nie dopuszcza możliwości zakupu Pojazdów za pośrednictwem VWFS Store (w tym platformy internetowej www.store.vwfs.pl) przez Klienta zajmującego się profesjonalnie handlem samochodami.
 3. Sprzedaż do podmiotów profesjonalnie zajmujących się handlem samochodami prowadzona jest przez Firmę za pośrednictwem platformy autoaukcja.com.
 4. Sprzedaż w VWFS Store realizowana jest za gotówkę lub z wykorzystaniem finansowania w formie kredytu oraz leasingu.
 5. Celem działalności VWFS Store jest również sprzedaż produktów finansowych ( leasing i kredyt) ubezpieczeniowych i serwisowych dostępnych w aktualnej ofercie Volkswagen Financial Services.
 6. Firma zastrzega możliwość odmowy sprzedaży Pojazdu bez podania przyczyn.
 7. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym Pojazdu, w tym Certyfikatem pojazdu.
 8. Klient, który dokonuje zakupu Pojazdu zobowiązany jest do podpisania z Firmą umowy sprzedaży pojazdu używanego, a w przypadku finansowania zakupu kredytem lub leasingiem – odpowiedniej umowy na finansowanie.
 9. Firma zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia na samochód w przypadku sprzedaży samochodu za pośrednictwem innej firmy leasingowej niż Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
 10. Firma zastrzega sobie możliwość sprzedaży samochodu tylko w połączeniu z oferowanymi produktami finansowymi.
§4. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Firmę:
  • pisemnie – osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, lub
  • ustnie - telefonicznie pod nr tel. 800 103 301 albo osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w pkt. a), lub
  • pocztą elektroniczną - na adres: reklamacje@vwfs.com.
 2. Firma udziela odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, termin odpowiedzi może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni; w takim wypadku Firma przekazuje Klientowi informację o przyczynach opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji i nieuwzględnienia przez Firmę roszczenia Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji, Klient będący osobą fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.


Warszawa, 18.04.2023 r.

ustawienie cookies