Baner główny -Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

 

Administratorzy danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, (dalej: VWFS).

 

Dane kontaktowe:

Z VWFS może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez VWFS w celach:

 1. Kontaktowania się z Panią/Panem w sprawach wskazanych w przesłanej przez Panią/Pana wiadomości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie polegające na wypełnieniu i wysłaniu formularza kontaktowego;
 2. Marketingowych produktów i usług administratora rozumianych jako określenie preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług VWFS, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych VWFS, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 3. Przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej VWFS, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie polegające na zawnioskowaniu o ofertę;
 4. Rozpatrywania reklamacji i wniosków – w zakresie, w jakim rozpatrywanie reklamacji podlega pod przepisy prawa, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość rozpatrzenia wniosków i reklamacji klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie;
 5. Obrony przed roszczeniami w związku z prowadzonymi przez VWFS w stosunku do Pani/Pana działaniami marketingowymi lub działaniami wynikającymi z przesłanej przez Panią/Pana wiadomości poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość obrony przed roszczeniami;
 6. Celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
 7. Archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.

 

Informacje dotyczące profilowania:

VWFS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany jako profilowanie w celach marketingowych – aby przeanalizować Pani/Pana zainteresowania i potrzeby w zakresie swoich produktów i usług, a następnie zaproponować Pani/Panu oferty opracowane indywidualnie do Pani/Pana potrzeb.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. Do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawach wskazanych w przesłanej przez Panią/Pana wiadomości poprzez formularz kontaktowy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od momentu otrzymania przez VWFS Pani/Pana wiadomości;
 2. Do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VWFS, jeśli zgoda została wyrażona, nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody – dla celów marketingowych VWFS;
 3. Nie dłużej niż przez okres 30 dni od momentu przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej przez VWFS, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową –– dla celów przedstawienia oferty na Pani/Pana wniosek;
 4. Do momentu przedawnienia roszczeń – dla celów związanych z obroną przed roszczeniami w związku z prowadzonymi przez VWFS w stosunku do Pani/Pana działaniami marketingowymi lub działaniami wynikającymi z przesłanej przez Panią/Pana wiadomości z formularza kontaktowego oraz celów związanych z rozpatrywaniem reklamacji;
 5. Przez okres nie dłuższy niż najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych w pkt. 1-4 – dla celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych.

W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – VWFS zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach.

W przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, VWFS zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, podmiotom świadczącym usługi audytowe, marketingowe, usługi call center oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru, oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

VWFS może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zabezpieczeń) na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, można uzyskać kontaktując się z VWFS poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z VWFS poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od VWFS Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6.  

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w celach skontaktowania się z Panią/Panem w sprawach wskazanych przez Panią/Pana w wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy jest obowiązkowe. Bez podania danych osobowych administrator nie nawiążą z Panią/Panem kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne

 

ustawienie cookies