Baner główny -Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.store.vwfs.pl Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o.

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów z platformy internetowej www.store.vwfs.pl oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2. Defnicje

Firma - Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1 wpisany do rejestru przedsiębiorców wprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 803746, o kapitale zakładowym 180 000 PLN, NIP 5252800978

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;

Regulamin - niniejszy regulamin udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej  www.store.vwfs.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, w tym wydrukowanie;

Serwis - platforma internetowa dostępna pod adresem  www.store.vwfs.pl, za pomocą której Firma prezentuje Klientom pojazdy przeznaczone do sprzedaży lub oddania do używania w formie leasingu;.

§3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Za pomocą Serwisu Firma umożliwia Klientowi zapoznanie się z ofertą pojazdów wystawionych do sprzedaży lub oddania do używania na podstawie umowy leasingu. Serwis zawiera również informacje na temat dostępnych opcji finansowania nabycia pojazdów w formie kredytu lub leasingu.

§4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

 1. dostęp do sieci Internet, co wymagać może poniesienia przez Klienta kosztów zgodnych z aktualną ofertą dostawcy Internetu;
 2. komputer lub inne urządzenie końcowe (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną przeglądarką internetową;
 3. włączona w ramach przeglądarki internetowej obsługa JavaScript i niezbędnych plików Cookies
§5. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do Firmy informacji i treści o charakterze bezprawnym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§6. Warunki korzystania z Serwisu
 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Klient w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Serwisu.
 3. Klient może za pomocą Serwisu wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w celu przedstawienia informacji na temat zakupu pojazdu i dostępnych opcji finansowania.
 4. Klient może za pomocą Serwisu wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych przez Klienta kanałów komunikacji elektronicznej.
 5. Wyrażenie przez Klienta ww. zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Firmę jest dobrowolne. Udzielona przez Klienta zgoda może być w każdej chwili wycofana.
§7. Funkcjonalności Serwisu
 1. Serwis umożliwia Klientowi zapoznanie się z pojazdami wystawionymi przez Firmę do sprzedaży lub oddania do używania na podstawie umowy leasingu.
 2. Serwis zawiera podstawowe informacje na temat dostępnych opcji finansowania nabycia pojazdów w formie kredytu lub leasingu.
 3. Serwis zawiera dane kontaktowe Firmy oraz formularz kontaktowy umożliwiający Klientowi pozostawienie swoich danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu z Firmą.
 4. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) kodeksu cywilnego.
§8. Zasady składania reklamacji i ich rozpatrywania przez Firmę
 1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Firmę:
  1. pisemnie – osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, lub
  2. ustnie - telefonicznie pod nr tel. 800 103 301 albo osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w pkt. a), lub
  3. pocztą elektroniczną - na adres: reklamacje@vwfs.com.
 2. Firma udziela odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, termin odpowiedzi może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni; w takim wypadku Firma przekazuje Klientowi informację o przyczynach opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji i nieuwzględnienia przez Firmę roszczenia Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji, Klient będący osobą fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
§9. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Serwisu jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, podanie danych osobowych jest:
 3. konieczne do zawarcia i wykonania Umowy;
 4. obowiązkowe z uwagi na przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie, a następnie wykonywanie Umowy.
 5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 6. Administrator wykonuje obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie.
 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
§10. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Firmą a Klientem stosunków prawnych jest prawo polskie.
 2. Dane kontaktowe Firmy:

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o.

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa

e-mail: store@vwfs.com

tel.: +48 22 243 01 11

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o. W przypadku Klienta będącego konsumentem zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli według przepisów sąd siedziby Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o. nie jest miejscowo właściwy; w takim przypadku spory rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny, którego właściwość określa się według odpowiednich przepisów prawa polskiego.
ustawienie cookies